Tomatis Trabzon

TOMATİS METODU İLE TİTREŞİMLERİ HİSSEDİN

Ses, titreșimden ibarettir! Sesin herkesçe bilinen ve ișitsel mesajları kulaklarımıza ulaștıran “havadan iletim”ine ek olarak, bedenimizde çok daha iyi ses iletimi sağlayan bir araca daha sahibiz: kemiklerimiz. Kulaklarınızı kapatın ve her zaman yaptığınız gibi konușun. Sesinizin kafatasındaki kemikler üzerinden iletilmesi sayesinde, kulağınız kapalıyken de konușmanızı kusursuz duyabileceksiniz. Sesinizin șiddetini artırdığınızda ise titreșimleri tüm bedeninizde hissedebileceksiniz. TOMATIS® dinleme seanslarında, hem havadan hem de kemikten ses iletimi sağlayan özel kulaklıklar aracılığıyla müzik iletimi gerçekleșir. Böylece, müziğin kulak yoluna iletimi hem her iki kulağa yerleștirilen klasik kulaklıklar aracılığıyla hem de kafatasının üst kısmı ile temas halindeki titreșim aygıtı aracılığıyla meydana gelir. Sistemdeki herhangi bir dinleme programı uygulandığında, ses ilk olarak kafatası kemikleri üzerinden iletilir. Sonuç olarak, ișitme sistemi, kısa bir süre sonra kulak kanalı yoluyla da gelecek sesi algılamak üzere kendini otomatik olarak hazırlar. Sesin bu șekilde iki ayrı yolla ve birbirini izleyen iletimi, duyusal ses mesajlarının doğru analizi yolunda beynin eğitilmesini sağlar.

TOMATİS UZMANLARI YARDIMA HAZIR

TOMATIS® Metodu’nu uygulama yetkisi, TOMATİS DEVELOPPEMENT S.A. tarafından yalnızca www.tomatis.com sitesinde belirtilen uzmanlara verilmiștir. Kesintisiz uzmanlık eğitimine tabi tutulan yetkili TOMATIS® uzmanları, en uygun șekilde düzenlenmiș ve uyarlanmıș profesyonel aygıt ve gereçlerden faydalanan ve sıkı uygulama standartları ile etik kurallara bağlı kalma yükümlülüğü akdi șartlara bağlanmıș kișilerden olușmaktadır. İhtiyaçlarınıza tam anlamıyla yanıt verecek, size özel bir uygulama programının belirlenebilmesi için, dilediğiniz TOMATIS® uzmanı ile iletișime geçerek faydalanabileceğiniz olanakları inceleyebilirsiniz.

İYİ DUYUYOR, ANCAK İYİ DİNLEMİYOR OLABİLİRSİNİZ!

Bu broșürü dikkatli bir șekilde okuyor musunuz? Yanıtınız evetse, çevrenizdeki sesleri dinleyemiyorsunuz demektir! Aslında sesleri son derece iyi duyduğunuz halde, dikkatinizi dinlemeye veremeyecek durumdasınız. Çünkü, sizi o anda ilgilendirmeyen sesleri filtreleme, sadece ilgilendiğiniz seslerre odaklanma yetisine sahipsiniz. Son derece basit bir șeymiș gibi görünse de, aslında duygularınızı yönetme yeteneği kazandıran, üst seviye bir bilișsel beceriden söz etmekteyiz. Kulağa ulașan ișitsel mesaj doğru bir șekilde analiz edilmediğinde, dinleme süreci sekteye uğrar. Örneğin, duymada sorun yașamadığınız halde, konușmakta olduğunuz kișinin sesine odaklanamadığınızda hissettiğiniz șey budur. Bu ișlevsel bozukluk, gerek psikolojik gerekse fizyolojik pek çok farklı nedenden kaynaklanabilir.

TOMATIS® Metodu daha iyi duymanıza değil, daha iyi dinlemenize yardımcı olacak bir pedagojik yöntemdir.

KULAK, BEYNİ UYARAN KAPIDIR

Beynin en çok ihtiyaç duyduğu șeyin uyarım olduğunu ve bu uyarımın %80’i așkın kısmının kulaktan geldiğini biliyor muydunuz? İster uyanık ister uykuda olun, kulağınız aralıksız olarak beyninizi bir uyarım bombardımanına tabi tutar. Gebeliğin dördüncü ayı itibarıyla, fetüsün kusursuz ișlev görmeye hazır ilk organı da yine kulaktır. Kulak, sesi almakla kalmaz ve aynı zamanda denge, ritim, koordinasyonun durumunuzun belirleyicisi olarak ișlev görür. Tek kulağınızı kapatarak yürümeyi denediğinizde, ciddi bir denge kaybına uğradığınızı göreceksiniz. Dinleme ișlevinde güçlükler baș gösterdiğinde, güçlü bir duyusal edinim kaynağı olan ișitme sistemi sekteye uğrar. Bu aksama, kișisel gelișiminiz ve genel anlamda bedensel esenliğiniz üzerinde ciddi olumsuzluklara neden olabilecektir. Kulaklar aracılılığıyla sesin alınması ve edinimi üzerinde çalıșan TOMATIS® Metodu, etkin beyin uyarımına ve dinleme güçlüklerinin en aza indirilmesine yardımcı olur.

TOMATİS METODU İLE BEYNİNİZİ ŞAŞIRTIN

Dinleme eylemi kesintiye uğradığında, beyniniz, kulağın ilettiği seslere odaklanmayı bırakır. Bu durumda, beynin dikkatini tekrar odaklamak gerekecektir. Beyin, öngöremediği ani değișikliklere karșı sergilediği așırı duyarlılıkla öne çıkar. Böylelikle, komșunuzun belki yüzüncü kez havlayan köpeğine tepki vermemeyi bașarırken, aynı köpek aniden sadece bir kez hırladığında bile yerinizden sıçrayabilirsiniz. TOMATIS® dinleme seanslarında iletilen müzik, tını ve ses șiddetinin tetiklediği ani ses tonu zıtlıkları ortaya koyar. Bu zıtlıkların gerçekleșme düzeni bütünüyle tahmin edilemez niteliktedir. Herhangi bir acı hissine neden olmamakla birlikte, beyni șașırtıcı etki yaratır ve bunun doğal bir sonucu olarak, beynin dikkat kesilmesini sağlar. Bu tekrarlayan ve tahmin edilemez nitelikteki akustik zıtlıklar sayesinde, beyin daha yüksek bir dinleme netliğine erișecek ve dinleme ișlevinde genel bir iyileșme gözlenecektir. Ek olarak, söz konusu zıtlıklar, tiz seslerin iletimini destekleyecek șekilde tasarlanmıștır. Tiz sesler, sese duyarlı duyu hücrelerinin çok büyük kısmını uyarma yeteneğine sahiptir. Kulak ve beyin üzerinde meydana gelen bu güçlü uyarım etkisi, konușma ve dinleme süreçlerinde kulağın netlik kazanmasını sağlanır.

UYGULAMA ALANLARI

TOMATIS® Metodu, profesyonel terapi, eğitim ve rehberlik uygulamalarında tamamlayıcı bir teknik olarak, gerek çocuklar gerekse her yaștan yetișkinler için geliștirilmiștir. Uyguladıkları programların yarattığı farklı faydaları büyütmek isteyen terapist ve eğitmenler, özellikle așağıdaki alanlarda TOMATIS® Metodu’nun tamamlayıcı etkilerinden faydalanabilecekler.

ÖĞRENME VE DİL BOZUKLUKLARI

TOMATIS® Metodu, sesleri ve aynı zamanda motor beceriler, denge ve koordinasyonu kodlayıp analiz eden sinir yollarının biçimlendirilebilme özelliğine dayanarak ișlev görür. Dil ve öğrenme bozukluklarını gidermek isteyen çocuklar ve yetișkinlerin, bu zorluklarla baș etme yolunda stratejiler üretmesine yardımcı olur.

DİKKAT BOZUKLUKLARI

 TOMATIS® Metodu, beyni sürekli olarak șașırtmak üzere tasarlanmıș müzik kayıtlarının tașıdığı zıtlıkların iletimi ilkesine dayanır. Böylece, beyin uyarım halinde tutulur. Amaç, değișiklikleri saptama yolunda otomatik mekanizmaların geliștirilmesinde beyne yardımcı olmak ve bu sayede dikkat düzeyini yükseltmektir.

DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

 Beyin, kendini doğal olarak koruma eğilimindedir. Saldırgan dıș çevre algısı oluștuğunda ya da yașanan bir duygusal șok sonrasında devreye giren korunma mekanizmaları örnek gösterilebilir. Beyin, kendini koruma yolunda bir filtre gibi davranarak, duyusal mesajların iletimi ve analizini kesintiye uğratır. Limbik sistem ve prefrontal korteks üzerinden dolaylı yolla gerçekleșen bu ișlev üzerinde etki yaratan TOMATIS® Metodu, depresyon ve anksiyeteye bağlı duygusal bozuklukların düzenlenmesine katkıda bulunur.

MOTOR BOZUKLUKLAR

 Vestibüler sinir ile doğrudan etkileșim kuran TOMATIS® Metodu, kas tonusu ve buna bağlı dikey konum becerisinin gelișimini uyarır. Bu uyarım, lateralite sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Vestibüler sistem, beynin pek çok bașka kısmıyla ișbirliği içerisinde, koordinasyon ve ritim ișlevlerinin yerine getirilmesinde önemli rol oynar. TOMATIS® Metodu, ritim ve koordinasyon gelișiminde etkin bir araç haline gelebilmektedir.

YAYGIN GELİŞİM BOZUKLUĞU

 Kulakla beyin arasındaki bağlantıyı kuran sinir ağları, “ayna nöronlar” denilen belli bir nöron tipini de bünyesinde barındırır. Ayna nöronlar, bireyin sosyal-bilișsel gelișiminde önemli role sahiptir. Sosyalbiliș, karșımızdaki kișilerin düșünce ve niyetlerini tahmin etmemize, özellikle de duygu durumunu anlamamıza olanak tanıyan süreçler bütünü șeklinde tanımlanabilir. Bu sinir ağlarını üzerinde etki yaratan TOMATIS® Metodu, daha nitelikli kișisel iletișim becerilerin gelișimine destek verir.

KİŞİSEL GELİŞİM VE MUTLULUK

Yüksek armoniler açısından zengin sesler, “retiküler formasyon” adı verilen geniș sinir ağını uyarma özelliğine sahiptir. Retiküler formasyon, beyin etkinliğinin erișeceği genel düzeyi denetler. Beyinde uyarım, bedenin genelinde ise gevșeme etkisi yaratan tiz seslerin iletimini öne çıkaran TOMATIS® Metodu, böylece kișisel gelișim ve mutluluk hali üzerinde olumlu sonuçlar ortaya koyar.

SES VE MÜZİKAL YETENEK GELİŞİMİ

TOMATIS® Metodu’nun temelini olușturan ana ilkeye göre, gerek konușma, gerek șarkı söyleme, gerekse bir müzik aletinin kullanımı ile olușturulan ișitsel mesajların algılanması ve analizine yönelik mekanizmalar üzerindeki her etki, aynı ișitsel mesajın ağız yoluyla yeniden üretimi üzerinde de etki yaratacaktır.

YABANCI DİL EDİNİMİ

TOMATIS® Metodu’nun yabancı dil öğrenimine yönelik temel ișlevi, hedef dilin algılanabilmesi için gerekli sesleri duyma yetisinin güçlendirilmesidir. Kulağı, öğrenilecek dilin kendine özgü ritim ve seslerini rahatça algılama yolunda açık hale getiren TOMATIS® Metodu, böylece hedef ritim ve seslere etkin biçimde adapte olunması, bunların analiz edilip ağız yoluyla yeniden üretilmesini kolaylaștırır. Anadilin, çoğunlukla algı kanallarımızı tıkayan ve bașka bir dile ait sesleri algılama yetimizi bastıran ritmik düzeninin dıșına çıkabilmemizi sağlar. Bu program, kulağa yeni sesleri duyma ve beyne de yeni bir dili öğrenme imkanını kazandırır.

DİNLEME PROGRAMI

İLK GÖRÜŞME

İlk görüșme, TOMATİS® sertifikalı bir uzman tarafından gerçekleștirilir. Bu görüșmenin bir parçası olarak, probleminize yönelik bir psiko-pedagojik test uygulanmaktadır.

DİNLEME SEANSLARI

Özel tasarlanmıș aygıtlar aracılığıyla yürütülen seanslarda, TOMATİS® uzmanı tarafından belirlenecek belli bir programı dinlemeniz sağlanmaktadır. Bu programı doğrudan uzman merkezde veya tașınabilir aygıtını kullanarak evinizde tamamlama olanağına sahipsiniz. Bu görüșmenin yanı sıra, TLTS adı verilen ve duyma yetinizi değerlendirme amacı tașıyan bir test de uygulanabilmektedir. Böylece, sahip olduğunuz dinleme potansiyeli ve olası ișlevsel sorunlarınızın tespiti kolaylașacaktır. o ana dek kaydedilmiș ilerlemelerin kalıcı hale gelmesi sağlanır. Uygulanacak seans sayısı ve süresi, üzerinde çalıșılan soruna göre belirlenir. Genel olarak, toplamda 60 ila 90 saati bulacak șekilde, günlük 2 saatlik dinleme seansları uygulanmaktadır. Uzman danıșmanınız, yukarıda açıkladığımız edilgen dinleme seanslarına ek olarak, kendi sesinizin kullanımına dayalı etkin seanslar almanızı da önerebilecektir. Okuma, tekrarlama ve ifade egzersizlerine dayanan etkin seanslarda, ürettiğiniz sesler eșzamanlı olarak değișime uğratılmakta ve TOMATIS® Metodu’na uygun parametreler ile düzenlenerek kulağınıza iletilmektedir. Böylece gerçek zamanlı olarak duyduğunuz kendi konușmanızı, farkında bile olmadan düzenlemeniz ve daha iyi hale getirmeniz sağlanır. Tercihe bağlı olarak sunulan bu çalıșma tipi her zaman önerilmemekte ve sadece edilgen seansların tamamlanması sonrasında uygulanabilmektedir.

SON DEĞERLENDİRME

Dinleme seanslarının ardından, kaydedilen ilerlemeyi ölçmek ve yeni seanslara ihtiyaç duyulup duyulmadığını belirlemek amacıyla bir son değerlendirme yapılır. TOMATIS® Metodu ile elde edilen sonuçlar kalıcıdır. Bu nedenle, bașlangıç döneminin ardından ilave seanslar uygulama ihtiyacı pek çok zaman duyulmaz. Ancak, bazı durumlarda ilave dinleme seanslarının verilmesi tercih edilebilecektir. Siz ve TOMATIS® danıșmanınız, programınız süresince bu ihtiyacı değerlendirme olanağını bulacaksınız.